WL-WIRELESS 信号输出器

HOME | ZH | WL-WIRELESS 信号输出器
 

接收Watchlog无线信号,并将信号转换为标准类比信号、继电器、警报、串行Modbus或ASCII数据的信号转换网关模组。
所有的信号输出器均使用随附的免费工具包(Toolkit)构成的软件来运用程序。
 
 
 
各型号的详细信息请参考下列内容。
 
  
LinkIconWatchlog Wireless Signal Gateway

型号:WLW-AO1/
WLW-AO1i

信号出力機_HT-AO1/AO1i

型号:WLW-RM1

 
 
信号出力機_HT-RM1

型号:WLW-SO

 
  

信号出力機_HT-SO

型号:WLW-GW1

 
 
信号出力機_HT-GW1
类比信号输出
无线距离 : 100m/800m
0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V
电源 : DC9-32V
频率 : 2.4GHz
输出功率 : 10mW
连接数 : x1
防护等级 : IP50 or IP67/NEMA4
继电器、警报输出
无线距离: 500m
继电器 x2、 警报输出 x1
电源: DC9-32V
频率: 2.4GHz
输出功率: 10mW
连接数: x16
防护等级: IP67/NEMA4
ASCII串行输出
无线距离: 800m
ASCII (RS232 + RS485)
电源: DC9-32V
频率 : 2.4GHz
输出功率: 10mW
连接数: x8
防护等级: IP67/NEMA4
ASCII串行输出
无线距离: 800m
Modbus RTD or ASCII (RS232 + RS485)
电源: USB/DC9-32V
频率: 2.4GHz
输出功率: 10mW
连接数: x60
防护等级: IP67/NEMA4